Ukázky cvičení pro děti

Cvičební sestava napodobuje zvířata a děti se u ní mohou naučit komplexní pohyby zábavnou formou.

Dítě v předškolním věku by mělo zvládnout:

Pohybové/lokomoční dovednosti

· pohybovat se rozdílnými způsoby na určitém území všemi směry

· pohybovat se rozdílnými způsoby mezi bariérami i přes ně

· skoky a poskoky

· pohybovat se dle pokynů zadavatele úkolu (v dřepu, v kleku, upažit, tleskat…)

· zvládat kombinaci více pohybů najednou

· zvládat pohyb v odlišném klimatu

· zvládat pohyb v seskupení a dokázat s ním kooperovat

Nelokomoční dovednosti

· dokázat se podvolit pohyby těla hudbě

· pohybovat se kolem osy svého těla

· pohybovat částmi či zaujímat různé polohy těla dle pokynů

Manipulační dovednosti

· zacházet s různým náčiním a spolupracovat s ním ve skupině

· využít náčiní k pohybu v odlišném prostředí

Tělesná zdatnost

· zvládnout pohyb po určitý časový úsek

· zvládat dechová cvičení

· ovládnout své tělo dle pokynů (zpevnit, povolit)

Kognitivní oblast

· znát části svého těla a pojmenovat je

· vědět, že pohybem posilujeme činnost srdce

· vědět, že svaly umožňují změnu polohy těla

· dokázat zachovat dohodnutý řád

· zachovávat respekt

· znát pojmy související s pohybem

Partneři projektu: